สานศิลป์ สอนดนตรีและศิลปะ (Sarnsilp Music & Art Education)

การเรียนดนตรีได้หรือไม่นั้นพิจารณาจาก

1. ความสามารถทางด้านร่างกาย กล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็ก แรงกดของนิ้ว ดูจากลักษณะการใช้กล้ามเนื้อกับเครื่องดนตรี ซึ่งสามารถเปลี่ยนเครื่องดนตรีให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนได้

2. การเลือกวิธีการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน ในกลุ่มเด็กโตและผู้ใหญ่สามารถใช้เหตุผลในการฝึกซ้อม เป็นเรื่องของการสร้างวินัย แต่สำหรับเด็กจะต้องหาคนที่มีจิตวิทยาและความเข้าใจพฤติกรรมของเด็ก การสื่อสารและการเล่นเป็นสิ่งจำเป็น การสร้างกิจกรรมประกอบการสอน