สานศิลป์ สอนดนตรีและศิลปะ (Sarnsilp Music & Art Education)

มัธยมดนตรี

 • ระดับ ม.1-ม.6
  • โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา (ม.1-ม.6)
 • ระดับ ม. 1 – ระดับปริญญาตรี
  • สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ปริญญาตรี)
   • วิทยาลัยนาฏศิลป์ (ม.1-ม.6)
 • ระดับ ม. 4 – ระดับปริญญาตรี
  • วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล (ปริญญาตรี)
   • ระดับเตรียมอุดมดนตรี (ม.4 – ม.6)
  • คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปริญญาตรี)
   • โรงเรียนวัดสุทธิวราราม (ม.4 – ม.6)
   • โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย (ม.4 – ม.6)
   • โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (ม.4 – ม.6)
  • วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA คณะศิลปกรรมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ดุริยางคศิลป์ ด้านดนตรี และด้านการแสดง (ปริญญาตรี)
   • โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (ม.4 – ม.6)
   • โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา (ม.4 – ม.6)
   • ศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก (ม.4 – ม.6)

ดุริยางค์ทหาร (ระดับ ม.4 – บรรจุเข้ารับราขการ)

 • โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก (ม.4 – ม.6)
  • เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการยศสิบตรี
 • โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ (ม.4 – ม.6)
  • เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาการดุริยางค์ ประเภทวิชาศิลปกรรม ของโรงเรียนแล้วจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ
 • โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ (ม.4 – ม.6)
  • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการยศจ่าอากาศตรี