สานศิลป์ สอนดนตรีและศิลปะ

แนวการสอน

แนวการสอนดนตรีและศิลปะประยุกต์

1.พัฒนาจิตใจ 2.พัฒนาความรู้ 3.เข้าใจและใช้เป็น