สานศิลป์ สอนดนตรีและศิลปะ (Sarnsilp Music & Art Education)

อาจารย์/ที่ปรึกษา

อ. อุเทน อินทโร : อาจารย์ใหญ่

 • การศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา (ดนตรีสากล) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนดนตรีสานศิลป์
 • ประสบการณ์ :
  • อาจารย์ประจำฝ่ายวิชาการ สถาบันดนตรีเคพีเอ็น สำนักงานใหญ่
  • ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ, ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายศูนย์สื่อ โรงเรียนสอนดนตรีเอื้อมอารีย์
  • สัมมนา เรื่อง “การสอนดนตรีสำหรับเด็กเล็ก” (Seminar on Teaching Music for Children) ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโดยสมาชิกสมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย)
  • อบรมเข้มทางดนตรี เรื่อง “การสอนดนตรีในระดับประถมศึกษา ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดยสมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย) ร่วมกับสถาบันต่าง ๆ

อ. ชัยรัตน์ สีมาโรจน์ (รัตน์) : ที่ปรึกษาวิชาศิลปะ

 • ปวช. : วิทยาลัยเพาะช่าง ออกแบบพาณิชศิลป์
 • ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สาขานิทเทศศลิป์
 • ประสบการณ์ :
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบสิ่งพิมพ์
  • นักวาดภาพอิสระ

อ.อาภรณ์ ณ นคร (ออน) : ที่ปรึกษาเปียโนและไวโอลินเด็กเล็ก, ดนตรีไทย

ปริญญาตรี : ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาดุริยางคศาสตร์ไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประสบการณ์การทำงาน
– พ.ศ. 2550เป็นอาจารย์สอนดนตรีรายวิชา ดนตรีไทย และ ดนตรีบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ ในสถาบันดนตรี KPN Music Academy จนถึงปัจจุบัน
– 2550-2552 เป็นอาจารย์สอนในรายวิชา ดนตรีไทยและวิชา สุนทรียภาพ ในโรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา
– 2553-2554 เป็นอาจารย์พิเศษสอนดนตรีให้หลายสถาบัน ได้แก่
– โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าสาขาพระราม5และสาขาเพชรเกษม ในรายวิชา ไวโอลิน และเปียโนพื้นฐานสำหรับเด็กเล็กและจัดการแสดงผลงานให้กับโรงเรียน
– โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวน รายวิชา คีย์บอร์ด สำหรับเด็กเล็ก ขิมหมู่ เด็กเล็ก และบัลเลต์ แจ้สแด๊นซ์ โดยเป็นผู้ควบคุมการสอนและจัดการแสดงผลงานของโรงเรียน
– โรงเรียนอนุบาลจุฑาภรณ์ ในรายวิชา บัลเลต์ โดยเป็นผู้ควบคุมการเรียนการสอน และจัดการแสดงผลงานให้กับโรงเรียน
– โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์(BBS) ในรายวิชา ไวโอลินเด็กเล็ก โดยใช้หลักสูตร Zusuki และจัดการแสดงผลงานให้กับโรงเรียน

อ.ภุมรัตน์ สนสมบัติ (จิ๊บ) : วิชาเปียโน

 • วิทยาลัยดนตรี รังสิต (เปียโน)

อ. นิษฐ์จุฑา จันทร์วัฒนาผล (จ๋อม) : วิชาขับร้อง

 • วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต (เอกขับร้องแจ๊ส)

อ. สุชาดา ช้างน้อย (เปิ้ล) : ศิลปะเด็ก

 • ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ศึกษาศาสตร์ ศิลปะ)
 • ปวส. : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (เพาะช่าง) (สาขา จิตรกรรมสากล)
 • ปวช. : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี (สาขา วิจิตรศิลป์)

อ. วิรุฬห์ โชคธำรงนิติ (แบงค์) : กลองชุด

 • กำลังศึกษาอยู่คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

อ.ประภัสสรา ศรีสุวรรณ (ตุ้ม) : วิชาเปียโนเด็กเล็ก

 402 total views,  1 views today